Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), informuję, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Justyna Chybalska-Rocha, e-mail: kontakt@lusoterakota.pl, tel. kontaktowy +48 732 067 586 (dalej „Administrator”).

2. Cel przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane: (i) w celu związanym z podjęciem działań przed zawarciem umowy oraz w razie zawarcia umowy, której jest Pani/Pan stroną lub którą to stronę umowy Pani/Pan reprezentuje lub w której imieniu Pani/Pan działa, w celu niezbędnym do wykonania umowy; i/lub (ii) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, w szczególności w celu realizacji i wykonania zawartej umowy i/lub utrzymania stałych stosunków gospodarczych oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest (i) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w razie zawarcia umowy, której jest Pani/Pan stroną lub którą to stronę umowy Pan/Pani reprezentuje, do jej wykonania; i lub (ii) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie danych niezbędnych do realizacji uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej.

4. Kategorie danych osobowych i źródło ich pochodzenia

Do danych pozyskanych przez Administratora od podmiotu, który podejmuje działania przed zawarciem umowy oraz w razie jej zawarcia oraz od podmiotu pozostającego z Administratorem w stałych stosunkach gospodarczych należą dane personalne oraz dane kontaktowe osób reprezentujących takie podmioty i/lub działających w ich imieniu.

5. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawcy Administratora, z których korzysta przy prowadzeniu sprzedaży tj. podmioty współpracujące z Administratorem, w tym podmioty świadczące usługi informatyczne i księgowe.

6. Odbiorcy danych osobowych spoza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy.

7. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez (i) okres trwania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub którą to stronę umowy Pan/Pani reprezentuje lub w imieniu której Pani/Pan działa; i/lub (ii) okres niezbędny do realizacji uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej.

8. Informacja o przysługujących uprawnieniach

Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych; sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu.

9. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to posiada Pani/Pan także prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w dowolnym momencie, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

10. Prawo do wniesienia skargi

Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

11. Charakter podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest/może okazać się konieczne do podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy i/lub jej wykonania i/lub pozostawania w stałych stosunkach gospodarczych.

12. Zautomatyzowanie i profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH